Condiții generale de vânzare cursuri și examene

Dummy
19 ianuarie 2023

Public vizat: copii, adolescenți și adulți

Ritm: online și la sediu

Tip de curs: colectiv, individual, în autonomie și examene


Cursuri

Reînscriere

Reȋnscrierea la modulul superior se efectuează sub rezerva reușitei la testul de final de modul la care ați fost înscris și a prezenței la curs de minim 75%.

Transferuri, anulări de cursuri

Orarul pentru care ați optat este definitiv. Atunci când programul dvs. nu concordă cu orarul ales inițial și doriți să schimbați grupa, este necesar să anunțați secretariatul. Cererile de schimbare a grupei sunt acceptate doar în limita locurilor libere. Institutul Francez își rezervă dreptul de a desemna sau schimba profesorul, în funcție de necesitățile instituției, și de a anula un curs dacă nu se întrunește numărul minim de 6 cursanți. În acest ultim caz, procedura de rambursare durează aproximativ 14 zile. Pentru o grupă, media de înscrieri este de 12 cursanți, dar efectivul poate să ajungă până la 15, pentru orarele cele mai solicitate.

Rambursări

Suma plătită nu este rambursabilă după începerea cursului. Excepție fac situațiile de întrerupere a cursurilor din constrângeri administrative și de organizare internă, la decizia Direcției de Cursuri. În acest caz, procedura de rambursare durează aproximativ 14 zile.

În cazul în care un tarif întreg a fost plătit în locul unui tarif redus, diferența nu se va putea rambursa. Clientul ia cunoștință de condițiile generale de vânzare și acceptă termenii și condițiile.

Soldul restant și creditul rămân disponibile până la data de 30.11 a anului în curs, în cazul în care nu au fost deja rambursate clientului.

După această dată, sumele mai mari valorii de 25 lei vor fi rambursate între 01.12 și 20.12 a anului în curs.

În absența cererii de rambursare din partea clientului, sumele mai mici valorii de 25 lei nu vor fi rambursate.

Reduceri

Un cursant beneficiază de reducere dacă a fost înscris la sesiunea precedentă.

Reducerea este valabilă și în cazul înscrierii la cursuri a copiilor din aceeași familie, frați și surori, reducerea se va aplica celui de-al doilea înscris.

O reducere se aplică și studenților, pe baza carnetului de student, vizat la zi.

O reducere va fi de asemenea aplicată pentru cursanții înscriși care doresc să participe la cluburile de vacanță. Tariful pentru simulările de examen DELF și pentru atelierele de conversație este fix, pentru acest produs nu se aplică reducere.

Pentru atelierele de conversație și cursurile individuale, o reducere va putea fi aplicată începând cu cea de-a patra ședință rezervată și plătită integral. O reducere va fi de asemenea propusă pentru atelierul de pregătire DELF-DALF și un examen DELF sau DALF care au fost cumpărate în același timp – 2 produse cumpărate și plătite în același timp.

Un cursant beneficiază de o reducere la cluburile de vacanță în momentul în care s-a înscris la 2 cluburi care se succed și cu plata integrală, în măsura în care și Institutul propune mai multe cluburi.

Materiale pedagogice

Materialele pedagogice sunt incluse în tariful achitat la înscriere, prin material pedagogic se înțelege cartea și caietul / metoda de curs pe nivel specifică cursantului.

Materialele acoperă modulele corespunzătoare unui nivel lingvistic complet (respectiv A1, A2, B1 și B2). Solicitarea unui nou set de materiale pedagogice pentru un modul din cadrul aceluiași nivel se poate face o singură dată, iar cursantul va achita contravaloarea de 160 RON.

Manualele pot fi recuperate de la sediul Institutului Francez, comunicarea de recuperare a acestora se va face prin e-mail.

Pentru cursul FRANCEZA 24 din 24 nu există materiale pedagogice în format fizic, resursele pedagogice sunt disponibile online, prin accesul la platforma digitală care este activat înainte de începerea sesiunii.

Organizare

Pentru o bună desfășurare a cursurilor, sunteți rugați să fiți punctuali și să închideți telefoanele mobile pe durata lecției.

Totodată, pentru o bună interacțiune și o mai bună învățare a limbii, în timpul cursurilor care se desfășoară online profesorii noștri trebuie să-i vadă pe cursanți și să poată interacționa cu aceștia. Așadar, vă rugăm să porniți camera și microfonul în timpul activității online respectând orarele comunicate.

În situația în care nu porniți camera pentru a participa, puteți fi considerat absent la activitatea respectivă. Dacă întâmpinați dificultăți tehnice, vă rugăm să le semnalați la începerea cursului.

În cazul cursurilor pentru copii și adolescenți, aceștia sunt sub responsabilitatea profesorului strict pe durata cursului.

În cazul în care situația sanitară impune suspendarea temporară a cursului care se desfășoară la sediul nostru, cursurile vor continua la distanță, via Zoom.

Coordonarea pedagogică

Dacă întâmpinați dificultăți în învățarea limbii franceze/române, vă puteți adresa Departamentului de cursuri pentru orientare pedagogică personalizată, iar în cazul în care se vor propune ședințe de curs suplimentare, acestea vor fi contra-cost.

În cazul în care întâmpinați dificultăți cu materialele pedagogice sau cu metoda de predare a profesorului puteți discuta direct cu Departamentul de cursuri la adresa următoare: secretariat.cluj@institutfrancais.ro

Înscrierea la Mediatecă

Accesul la Mediateca Institutului Francez este gratuit pe perioada cursului pentru care v-ați înscris.

În acest sens, vă invităm să vă prezentați la mediatecă cu un act de identitate.

Pe durata desfășurării cursului aveți acces gratuit la mediateca digitală a Institutului Francez, Culturethèque, care este accesibilă de pe calculatorul dumneavoastră sau de pe tabletă și telefoane mobile de oriunde din România (puteți să vă înscrieți online, doar după primul curs pe www.culturetheque.com).

Înscrierea online

Este posibilă înscrierea la cursuri și examene direct pe site-ul Institutului Francez din Romania. Prin înscrierea on-line cursantul se angajează să transmită informații și coordonate personale exacte.

Evaluarea nivelului limbii franceze se va face pe baza descriptorilor direct pesite sau pe baza unui test de nivel. După participarea la primul curs există posibilitatea de a schimba nivelul de limba francez (o singură cerere va fi acceptată).

Adeverința

La sfârșitul fiecărui modul o adeverință de participare va fi eliberată pe bază de cerere, în cazul în care condițiile de reușită au fost respectate – a se vedea paragraful Reînscriere.


Examene

Protecția datelor cu caracter personal

Un act de identitate oficial trebuie transmis în momentul înscrierii la cererea Institutului Francez din Romania, pentru a permite verificarea informațiilor personale furnizate de candidat ṣi confirmarea exactităṭii lor în faṭa organismelor de evaluare franceze. Actul de identitate nu va fi transmis către terṭi. Programele de gestiune a examenelor Institutului Francez din Romania garantează protecṭia datelor cu caracter personal.

Condiții speciale de examinare

Candidații cu nevoi speciale sunt rugați să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

Repartizarea candidaților

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) și programarea candidaților pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Așezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

Accesul în săli

Accesul în sala de examen :

– se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, pașaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani pot prezenta carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs.

– se face pe baza listelor comunicate pe mail fiecărui candidat, cu două zile înainte de sesiunea de examen.

– nu este permis accesul după începerea examenului pentru a nu-i deranja pe ceilalți candidați, prima probă este cea de ascultare a unui document audio (CO-compréhension orale).

În timpul examinării

Vă rugăm să semnalați orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârșitul examenului, scris și oral, veți semna un proces verbal validând astfel buna desfășurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfășurare a examenelor, vă rugăm insistent :
– să citiți cu atenție toate informațiile și recomandările de mai jos;
– să păstrați liniștea atât în săli cât și pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Eventualii însoțitori sunt rugați să aștepte în exteriorul clădirii.

Probe evaluate

În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competențe :
– ascultarea documentelor audio
– înțelegerea textelor scrise
– exprimarea în scris
– exprimarea și interacțiunea orală

Fiecare competență este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuși examenul, candidatul trebuie să obțină minim 50 de puncte din 100 și minim 5 puncte/competență (pentru DALF C2 : minim 10 puncte din 50 / probă).

Proba scrisă este compusă din 3 părți distincte, fără pauză între ele :
– ascultarea documentelor audio
– înțelegerea textelor scrise
– exprimarea în scris

Proba orală este a patra parte a examenului. Această probă nu este înregistrată audio/video.

Cele patru părți sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obținerea diplomei.

Evaluare

Examenele DELF-DALF sunt concepute de către FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educației Naționale.

FEI, conceptorul diplomelor și organizatorul extern, asigură prin Juriul Național menținerea standardelor de calitate și respectarea criteriilor de evaluare și a metodologiei prescrise.

Corectarea lucrărilor scrise precum și evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acreditați de către FEI și se face pe baza unui barem și a unei metodologii precise și riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei orale se face în prezența unui singur evaluator pentru ca acești tineri candidați să nu fie intimidați.

Rezultate

Rezultatele sunt validate de către Juriul Național care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării lor ulterioare.

Listele candidaților care au reușit vor fi comunicate pe site-ul IFC la data precizată in momentul înscrierii, după întrunirea Juriului Național.

Din motive de confidențialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.

După anunțarea rezultatelor pe site-ul nostru, atestatele de reușită, în format pdf, vor fi trimise pe mail candidaților.

Conform hotărârii Consiliului de Administrație al FEI, orice cerere de reeditare a unei diplome DELF va fi facturată cu 50 lei. Pentru a evita astfel de situații, vă recomandăm să verificaṭi informaṭiile personale care figurează pe atestatele de reușită în termen de 15 zile de la primirea lor pe mail ṣi să semnalaṭi eventualele erori.

Diplomele sunt eliberate după 2–5 luni de la sesiunea de examen (a se consulta site-ul IFB).

Diplomele pot fi ridicate de la Secretariatul IFC, în programul: luni – joi: 10h00–17h00, vineri: 10h00–13h00, respectiv din centrele delocalizate de examinare, numai în baza documentului de identitate al candidatului.

Informații și recomandări

Cu două zile înainte de sesiune (după ora 17h00), veți primi pe mail planificarea PROBELOR SCRISE și ORALE (loc, săli, ore).

Accesul în sala de examen se va face pe baza unui act de identitate cu fotografie.

Pentru PROBELE SCRISE, accesul în sală nu este permis după începerea examenului (prima probă este cea de ascultare a unui document audio). Din acest considerent, sunteṭi rugaṭi să vă prezentaṭi cu cel puṭin 50 minute înainte de ora de începere a examenului scris, pentru a găsi sala ṣi a îndeplini formalităṭile administrative de rigoare.

Eventualele modificări de program vor fi comunicate pe mail.

– RESPECTAȚI atât locul indicat de către supraveghetor cât și indicațiile/instrucțiunile acestuia :
• scrieți lizibil și complet numele și prenumele pe teză;
• folosiți numai pix sau stilou; lucrările redactate în creion nu vor fi corectate.
• utilizați numai foile distribuite;
• predați supraveghetorului, la ieșirea din sală, atât teza cât și ciornele;

Orice încercare de fraudă sau fraudă va fi sancționată de către comisia disciplinară FEI, de aceea nu aveți voie să vorbiți, să copiați, să păstrați sau să folosiți materiale neautorizate sau dispozitive electronice de orice tip.

– după prima oră de la începerea probelor scrise, ieșirea din sală, temporar sau definitiv, este permisă;

– trebuie închise telefoanele mobile sau orice alt dispozitiv electronic înainte de începerea examenului;

– nu este permisă utilizarea dicționarelor (excepție : pentru DALF C1 – proba de exprimare orală – și DALF C2 – toate probele –, puteți folosi un dicționar explicativ al limbii franceze, ex : Larousse, Robert etc.; puse la dispoziție de Institutul Francez din Cluj)

– în cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent și nu i se va rambursa suma achitată. Excepție – prezentarea unui certificat medical în cel mult trei zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (eventual, cu achitarea unei diferențe) sau rambursată în termen de 14 zile de la cererea clientului.

– nu sunt admise transferurile dintr-un centru de examen în altul.