Politica de confidențialitate

Dummy
19 ianuarie 2023

Modificări ale prezentului document

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic, urmărind respectarea continuă a dispozițiilor legale în această materie. Orice modificare a prezentei politici de confidențialitate vă va fi notificată și afișată pe site-ul nostru.

Scopul informării

Prezenta informare are ca scop explicarea într-o manieră simplă și bazată pe transparență a categoriilor de date pe care le prelucrăm, precum și a modalităților în care acestea sunt prelucrate.

Cine suntem

Institutul Francez din România – Cluj-Napoca este unul dintre cele 150 de Institute și Centre culturale franceze existente astăzi în lume și subvenționate de Ministerul Afacerilor Externe, având 2 misiuni principale: predarea limbii franceze și promovarea culturii franceze, în cooperare cu diferiți parteneri culturali.

Pentru a duce la îndeplinire aceste misiuni, Institutul Francez din România acționează ca:

 • Centru de resurse: cursuri și examene de franceză generală și de specialitate, mediatecă, cinema și CampusFrance.
 • Platformă de producție, difuzare, de inginerie artistică și culturală în parteneriat cu actorii culturali locali (instituții, festivaluri, asociații).
 • Loc de evenimente culturale și de divertisment: expoziții, lecturi literare, conferințe, concerte.


Categorii de date prelucrate

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, aceasta fiind persoana vizată.

Institutul Francez din România prelucrează următoarele categorii de date:

 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate / pașaportului, dar și alte informații conținute în acesta (de ex: data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu / reședința, fotografie), e-mail, telefon;
 • Informații referitoare la profesie, loc de muncă;
 • Informații referitoare la formarea academică: studii, calificări, experiență;
 • Informații de natură financiară: cont bancar.
 • A se consulta secțiunea „Cookie-uri” pentru detalii referitoare la informațiile colectate utilizând cookie-uri.


Ce înseamnă prelucrarea datelor

Prelucrarea presupune efectuarea oricăror operațiuni asupra datelor personale: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea.

Cui aparțin datele pe care le prelucrăm

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate indiferent de modalitate poartă denumirea de „persoane vizate”.

Persoanele vizate în procesul de prelucrare a datelor de către Institutul Francez din România sunt: clienți, elevi, studenți, cadre didactice, angajați, colaboratori, abonați la newsletter, abonați la bibliotecă/mediatecă, sponsori.

Scopul prelucrării

Scopurile pentru care Institutul Francez din România prelucrează datele cu caracter personal sunt:

 • Cursuri: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea înscrierii persoanelor vizate la cursurile desfășurate de Institutul Francez din România;
 • Examene: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea facilitării accesului persoanelor vizate la examenele susținute în cadrul Institutul Francez din România (DELF, DALF, TCF, DFP, TEF, TEFAQ);
 • Biblioteca/Mediateca: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea facilitării accesului la serviciile de împrumut cărți, CD-uri, DVD-uri, tablete;
 • Newsletter: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea furnizării persoanelor abonate de informații de interes în domeniu (nu vom folosi datele pentru a vă trimite astfel de comunicări decât dacă optați în mod explicit pentru aceasta, având posibilitatea de a vă modifica opțiunea oricând);
 • Marketing: datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a promova diferite evenimente/concursuri organizate de Institutul Francez din România sau în colaborare cu acesta (nu vom folosi datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit pentru o astfel de comunicare).


Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Institutul Francez din România prelucrează datele tale personale în scopurile menționate anterior, în baza următoarelor temeiuri:

 • Consimțământul valabil exprimat al persoanei vizate dacă acesta a fost acordat în scris (de ex.: în caz de marketing sau în cazul abonării la newsletter);
 • Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte (de ex.: cursuri, examene, achiziționare servicii mediatecă);
 • Interesul legitim al Institutul Francez din România (de ex.: menținerea unei evidențe interne).


Cui sunt transmise datele

Destinatarii datelor personale pot fi:

 • Persoana vizată;
 • Furnizorii de servicii (furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii de contabilitate);
 • Autorități publice centrale și locale din România și din alte țări (FEI – France Education International, CCIP – Camera de Comerț și Industrie Paris);
 • Societăți bancare (în cazul efectuării plăților prin intermediul acestora).


Perioada de stocare

Datele personale pot fi prelucrate de Institutul Francez din România, în vederea atingerii obiectivelor mai sus menționate pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea respectării dispozițiilor legale aplicabile în această materie.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informat despre felul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Dreptul de acces: dreptul persoanei vizate de a întreba operatorul dacă datele sale sunt prelucrate, iar în cazul unui răspuns afirmativ de a obține o copie a acestor date.

Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea și completarea datelor personale inexacte sau incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate dacă datele sunt prelucrate ilegal, fără consimțământ sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate inițial.

Dreptul la restricționarea prelucrării – persoana vizată are acest drept în cazul în care: contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

Dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul legitim al operatorului, al unei terțe părți sau pe interesul public. Dacă acest drept a fost exercitat, operatorul trebuie să justifice motivele ce stau la baza prelucrării și să o suspende o anumită perioadă. Prelucrarea nu va mai opera decât în cazul în care operatorul demonstrează că are motive legitime ce o justifică și că prelucrarea prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ: persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția umană și de a contesta decizia.

Persoana vizată își poate exercita aceste drepturi, individual ori cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Institutul Francez din România – Cluj-Napoca, str. I.I.C. Brătianu nr.22, Cluj-Napoca, România sau prin mail: secretariat.cluj@institutfrancais.ro

Cum protejăm datele cu caracter personal

La nivel intern, aplicăm politici și standarde de siguranță, luăm măsuri tehnice și organizatorice (proceduri de securitate informatică) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.